STOP-POKUTAM.CZ Pokuty řešíme my!

604 993 282

Otázky a odpovědi

Mám zaplatit pokutu policistovi na místě? Pokud jste si přestupku vědom a pokuta vám připadá přiměřená, v rámci fair-play zaplaťte. Pokud si ale přestupku nejste vědom nebo se domníváte, že Vaše jednání nebylo v rozporu se zákonem, nebo okolnosti přestupku jsou sporné, odmítněte dopravní přestupek uznat, neplaťte pokutu ani nepřebírejte poukázku. Policista (či strážník obecní […]

Osoba blízká

Často slýcháváme, že novelou zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu byla zrušena osoba blízká, tím, že byla zavedena objektivní odpovědnost majitele vozidla, resp. provozovatele vozidla za dopravní přestupek. Není to pravda, osoba blízká „žije“ dál, jen ti co se jí dovolávali, to budou mít trochu složitější. Právní pojem Osoba blízká v rovině řízení o přestupku […]

Upozornění pro řidiče – výsledek měření radarem

Opakovaně se setkáváme s podněty řidičů, kteří byli přistiženi při spáchání přestupku, spočívajícím v překročení nejvyšší dovolené rychlosti, kdy policie použila k měření rychlosti měřící zařízení typu radaru, s využitím mikrovlnné techniky. Výsledek měření rychlosti radarem je závislý zejména na tom, nakolik policisté při měření rychlosti postupují v souladu s návodem k obsluze měřicího zařízení. […]

Blokové řízení od 1. 1. 2013 nově

MF ČR vydalo upozornění k pokutovým blokům vydávaným Ministerstvem financí dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, že ke dni 31.12. 2012 dojde k ukončení platnosti pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně a zavedení nových vzorů pokutových bloků od 1. 1. 2013. Nové vzory pokutových bloků vypracovalo Ministerstvo financí ve […]

Za co mohou ukládat blokové pokuty strážníci?

Obecní policie může blokovou pokutu uložit řidiči motorového vozidla pouze za: Nedovolené stání nebo zastavení Porušení zákazu vjezdu Překročení povolené rychlosti U všech ostatních přestupků (jízda na červenou, telefonování za jízdy, nedání přednosti chodci na přechodu, jízda pod vlivem alkoholu atd.) obecní policie vyhotoví záznam a předá ho správnímu orgánu, který ho projedná. Případně může […]

Jízdu na červenou pokutuje správní orgán, nikoli obecní policie

Jízda na červenou je přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za nějž lze uložit pokutu ve výši 2500 – 5000 Kč a v rámci bodového hodnocení za ni přísluší zápis 5 bodů. Uložit ji řidiči motorového vozidla však může správní orgán (obecní úřad, nebo Policie ČR), nikoli obecní policie. Podobně jako u […]

Projednávání přestupků v blokovém řízení

Postup při ukládání pokut za přestupky upravuje Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Pokuty v blokovém řízení mohou ukládat a vybírat: spr. orgány, v jejichž působnosti je projednávání přestupků (obecní úřady, zvl. orgány obcí, orgány PČR, jiné spr. orgány) osoby jimi pověřené orgány určené zákonem o […]

Řidiči braňte se!

Tento článek nenabádá řidiče k tomu, aby záměrně porušovali předpisy, ale chce upozornit na to, že ne všechny postupy policie či obecní policie jsou v souladu se zákonem. Nedávno nejvyšší správní soud rozhodl ke věci kasační stížnosti pod číslem jednacím 5 As 104/2008, že jednání, které má znaky přestupku nemusí být vždy a za všech okolností […]

Nenechte si zadržet řidičský průkaz!

Institutu zadržení řidičského průkazu není ničím novým v právní úpravě regulující silniční dopravu. Podle důvodové zprávy k novele zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění je „institut zadržení řidičského průkazu považován za nezbytný předpoklad účinnosti zásahu proti řidičům, kteří se dopustili závažného protiprávního jednání a mohou být hrozbou pro další účastníky silničního provozu. Správní orgány pak v zadržení […]

Pravomoci Policie ČR

Pravomoci policie, obecní policie a celní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích Policisté mohou na místě zadržet řidičský průkaz, což je staronové oprávnění Policie ČR. Vrácení této pravomoci představuje hlavní posílení práv policistů. Policista je však po jeho zadržení povinen oznámit to bez zbytečného odkladu registru řidičů. Obce mají zase […]