STOP-POKUTAM.CZ Pokuty řešíme my!

604 993 282

Řidiče čeká revoluce v bodech !

Ministerstvo dopravy se domnívá, že se Bodový systém, který postihuje neukázněné motoristy po deseti letech existence „přežil“ a je příliš benevolentní, a proto chystá jeho zásadní změnu. Zatím jde ale jen o záměr MD, revoluce v bodech nenastane v ČR dříve než v roce 2018. Nicméně řidičskou veřejnost dříve či později čeká šok. Chystají se novinky typu, že o […]

5 x NE

1. Nepodvolujte se blokovému řízení! Rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení s sebou nese nemožnost se proti takovému rozhodnutí odvolat, zpravidla záznam v bodovém hodnocení řidiče a nemožnost efektivně se proti přestupku bránit. „Pánem“ řízení je řidič, pokud s projednáním přestupku nesouhlasí nikdo jej k tomu nedonutí! Ve správním řízení může řidič aktivně ovlivnit průběh řízení, ale i uplatnit […]

Novela zákona č. 354/2014 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Od 15. 1. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 354/2014 Sb., kterou byl novelizován zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Významné je, že touto novelou zákona bylo zrušeno oprávnění ČKP vymáhat sankce za nepojištěná vozidla. Praxe s vymáháním sankcí ukázala, že tento institut se přežil a sloužil spíše jako […]

Přibývá případů policejní brutality. Experti: Chybí kontrola!

V poslední době jsme svědky výrazného nárůstu policejní aktivity. Krom okázalých akcí ÚOOZ se stále častěji jedná o šikanu politiků, advokátů a také o fyzické mučení obyčejných lidí. Takže pozor – tohle může potkat každého z nás! 29.leden 2014 – 22:00 S názorem obětí souhlasí i řada expertů, včetně bývalého právníka hlavy státu Pavla Hasenkopfa. […]

Názor Nejvyššího správního soudu stran udělení souhlasu s blokovým řízením.

Rádi bychom řidičskou veřejnost seznámili s názorem Nejvyššího správního soudu stran udělení souhlasu s blokovým řízením. NSS ve svém rozsudku čj. 6 As 67/2013 – 16 dovodil “Udělením souhlasu s projednáním skutků v blokovém řízení, jehož udělení žalobce nezpochybňuje, v souladu se zásadou vigilantibus iura  žalobce převzal odpovědnost za skutečnost, že údaje uvedené na příslušných pokutových blocích […]

Pokud řidič spáchá dopravní přestupek v zahraničí, bude jej možné nově postihnout po celé EU

Od listopadu 2013 platí v Evropské unii nové opatření, které umožňuje stíhat řidiče z členských zemí EU za přestupky i mimo zemi, kde se jich dopustili. Opatření vychází z direktivy EU z října 2011 o přeshraniční výměně informací o dopravních přestupcích, podle níž mohou být řidič stíháni i mimo stát EU, kde pravidla porušili. Stíhat přestupky […]

Bodové hodnocení 2013

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití […]

Přehled porušení pravidel, tresty, pokuty a sankce, bodové hodnocení – srovnání

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek / trestný čin podle ustanovení) Počet bodů 2006 Bloková pokuta (Kč) 2006 Počet bodů 2011 Pokuta ve správním řízení (Kč) 2011 (Trest v trestním řízení) Zákaz činnosti (ZČ) 2011 Bloková pokuta (Kč) 2011 řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§ 125c/1 e) bod 1), (§ 337 trestního […]

Bodově hodnocené přestupky stav do 1. 8. 2011

Skutková podstata protiprávního jednání Body řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7 řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky při zjištění obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 ‰ nebo užitím jiné návykové látky odmítnutí řidiče podrobit se […]

Proč nesouhlasit s projednáním přestupku v blokovém řízení?

Proti rozhodnutí v blokovém řízení není možné odvolání! Rozhodnutí nabývá právní moci bezprostředně, což sebou přináší mimo jiné i přičitatelnost bodů v rámci bodového hodnocení řidičů! Souhlasem s blokovým řízením se vzdávám svých procesních práv! V blokovém řízení je správní orgán zbaven povinnosti přestupek řádně dokazovat! Právní kvalifikace přestupku často není stanovena správně=vyšší trest, vyšší počet bodů v bodovém hodnocení […]